หน้าหลัก - บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

เพื่อดำเนินการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วชนิดต่างๆเพื่อมาผลิตเป็นน้ำมันผสมยาง น้ำมันหยอดทิ้งและพลังงานทดแทนโดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ความพร้อมในการให้บริการขนส่ง

กากอุตสาหกรรม 

รถและรถขนาดต่างๆไว้ให้บริการ
ตลอดจนอุปกรณ์และบุคลากรที่มี
ความชำนาญในการดำเนินงานด้านการขนย้ายและการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ 

บริการด้านเอกสารและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านการจัด
การสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ข่าว 1
ข่าว 2
ข่าว 3
กำจัดมลพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมแก้ปัญหา
ทำตามกฎหมาย