ความปลอดภัย - บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

ความปลอดภัย

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มการขนส่งจาก
ผู้ก่อกำเนิดจนมาถึงบริษัท และการ จัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งในด้านบุคลากร
เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จึงได้จัด ให้มีการฝึกอบรมพนักงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการ
โต้ตอบภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

การขนส่งวัตถุอันตราย

มีความพร้อมในการให้บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม ทั้งจำนวนรถและรถขนาดต่างๆไว้ให้บริการตลอดจนอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินงานด้านการขนย้ายและการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทั้งการหกรั่วไหล เหตุไฟไหม้และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีการขนส่ง ฯลฯ