สิ่งแวดล้อม - บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

สิ่งแวดล้อม

บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด

มีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรีไซเคิล คัดแยก วัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และกำจัด 
บำบัดในส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก เพื่อเป็นการประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยทางบริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด ได้เข้าสู่ระบบการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14000 
ของทางบริษัท NQA ประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ ผู้ใช้บริการว่า บริษัท มหาชัย เอกศิริออยล์ จำกัด 
สามารถจัดการวัสดุเหลือใช้และวัตถุอันตราย ต่างๆ โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

iso-environ.jpg (13 KB)

 

สิ่งแวดล้อมในโรงงาน

ให้ความสำคัญในสิ่งแวดล้อมสถานที่ทำงานโดยการแบ่งพื้นที่บางส่วนในการสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ และสนามกีฬา เพื่อเสริมสร้างสภาวะการทำงานที่เหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการทำงานให้แก่พนักงานร่วมทั้งสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

มีเจตนาที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติด้วยการรีไซเคิล คัดแยก วัสดุที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และกำจัด บำบัดในส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีก เพื่อเป็นการประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือเป็นแนวนโยบายปฏิบัติ ดังนี้

  1. มุ่งมั่นในการให้บริการ การขนส่ง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้มีความปลอดภัย
     และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  2. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการ การขนส่ง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการควบคุมและ
     ป้องกันด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน